बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना l