मालसामान खरिद सम्बन्धी विधुतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना l