शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण ज्यामिरेको दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।