शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सर्भर व्यवस्थापन) ।

Supporting Documents: