सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (मिति २०७५l०७l१८)

Nov 6 2018 - 4:34pm

निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकहरुको विवरण संकलन फाराम २०७५

Oct 5 2018 - 11:22am

'घ' वर्गको इजाजतपत्र नबिकरण गर्ने वारे सूचना

Oct 5 2018 - 11:21am

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा (मिति २०७५/०६/१५)

Oct 1 2018 - 4:42pm

सि.न.पा. स्वास्थ्य शाखा/जिल्ला आयुर्बेद स्वास्थ्य केन्द्रको लागि १ (एक) जना अभ्यङ्गकर्ता सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना (मिति २०७५/५/१८)

Sep 3 2018 - 4:21pm

अभ्यङ्गकर्ताले भर्ने दरखास्त फाराम र कार्यबिबरण

Sep 3 2018 - 4:02pm

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगतको सुबिधा लिन योग्यता पुगेका इच्छुक नगरबासीहरुलाई नगरपालिकाको सूचना (२९ श्रावण, २०७५)

Aug 15 2018 - 10:09am

आ.व.०७५।०७६ को ढुंगा, गिट्टी, वालुवा तथा ग्राभेलको आन्तरिक विक्री तथा वाह्य निकासी कर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना (१३ श्रावण, २०७५)

Aug 5 2018 - 11:00am

आ.व. २०७५l०७६ को नीति तथा कार्यक्रम (दोस्रो नगर सभा, १० आषाढ २०७५)

Aug 5 2018 - 10:35am

आ.व.०७५।०७६ को ढुंगा, गिट्टी, वालुवा तथा ग्राभेलको आन्तरिक विक्री तथा वाह्य निकासी कर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना (१३ श्रावण, २०७५)

Aug 1 2018 - 11:32am

Pages