News and Notices

मिति दस्तावेज

चालु आ.व. को संकलित राजश्वको यथार्थ विवरण मिति २०७८ आषाढ ३० गतेभित्र बैंक दाखिला गरी सो को विवरण नगरपालिकामा अनिवार्य रुपमा पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, June 23, 2021 - 15:25

सवारी साधनको विवरण र सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि ७ (सात) दिनभित्र यस कार्यालयमा बुझाउने सम्बन्धी सूचना l

Tuesday, June 22, 2021 - 12:58

भुक्तानी निकासा सम्बन्धमा, सरोकारवाला सबै l

Sunday, June 20, 2021 - 07:24

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

Friday, June 18, 2021 - 11:55

आठौँ नगर सभा बैठकमा नगर सभा सदस्यज्यूहरु उपस्थित भई दिनुहुन l

Thursday, June 17, 2021 - 20:02

टाँगा/रिक्सा/अटो रिक्सा र ई-रिक्साको दर्ता, नवीकरण तथा नियमन सम्बन्धी सूचना l

Wednesday, June 9, 2021 - 12:05

मनोसामाजिक कार्यकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Tuesday, June 8, 2021 - 14:11

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l

Thursday, June 3, 2021 - 12:27

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम l

Wednesday, June 2, 2021 - 15:45

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ताको कार्य विवरण l

Wednesday, June 2, 2021 - 15:43

Pages