News and Notices

मिति दस्तावेज

आ.व.०७७/०७८ मा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगत सञ्चालित राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रगति विवरण पठाई दिने वारे सूचना, सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Sunday, October 24, 2021 - 10:46

निर्माण तथा मालसामान खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८/०६/३१)

Monday, October 18, 2021 - 12:10

मालसामान खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८/०६/३१)

Monday, October 18, 2021 - 12:08

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) को लिखित परिक्षा स्थगित गरिएको सूचना l

Saturday, October 9, 2021 - 06:33

सूचना प्रविधि अधिकृतको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Wednesday, September 29, 2021 - 14:15

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजक (CPSW Coordinator) पदको पाठ्यक्रम

Tuesday, September 28, 2021 - 17:18

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजक (CPSW Coordinator) पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।

Tuesday, September 28, 2021 - 10:19

निशुल्क जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना l

Monday, September 13, 2021 - 16:43

कृषि सेवा भेटेरिनरी लाइभष्टक पोल्ट्री एण्ड डरी डेभलवमेन्ट सहायकस्तर चौथो तहको पाठ्यक्रम

Monday, September 6, 2021 - 16:51

कृषि सेवा प्लान्ट प्रोटेक्सन एग्रोनोमी हर्टिकल्चर एगृ एक्सटेन्सन स्वायल साइन्स, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह सहायक स्तर चौथो तहको पाठ्यक्रम

Monday, September 6, 2021 - 16:47

Pages