News and Notices

मिति दस्तावेज

युवा उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तरगत युवा समूहद्वारा पेश हुने प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आधारहरु

Tuesday, October 26, 2021 - 13:18

पुराना ढुङ्गा लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८/०७/०८)

Monday, October 25, 2021 - 16:04

फोहरमैला ब्यवस्थापनका लागि जग्गा खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

Sunday, October 24, 2021 - 18:27

युवा उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, October 24, 2021 - 18:27

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Sunday, October 24, 2021 - 14:56

स्वत: प्रकाशित सूचना (०७८ श्रावणदेखि ०७८ असोज मसान्तसम्म)

Sunday, October 24, 2021 - 13:41

आ.व.०७७/०७८ मा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगत सञ्चालित राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रगति विवरण पठाई दिने वारे सूचना, सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Sunday, October 24, 2021 - 10:46

निर्माण तथा मालसामान खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८/०६/३१)

Monday, October 18, 2021 - 12:10

मालसामान खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८/०६/३१)

Monday, October 18, 2021 - 12:08

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) को लिखित परिक्षा स्थगित गरिएको सूचना l

Saturday, October 9, 2021 - 06:33

Pages