News and Notices

मिति दस्तावेज

सूचना प्रविधि अधिकृतको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Wednesday, September 29, 2021 - 14:15

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजक (CPSW Coordinator) पदको पाठ्यक्रम

Tuesday, September 28, 2021 - 17:18

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजक (CPSW Coordinator) पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।

Tuesday, September 28, 2021 - 10:19

निशुल्क जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना l

Monday, September 13, 2021 - 16:43

कृषि सेवा भेटेरिनरी लाइभष्टक पोल्ट्री एण्ड डरी डेभलवमेन्ट सहायकस्तर चौथो तहको पाठ्यक्रम

Monday, September 6, 2021 - 16:51

कृषि सेवा प्लान्ट प्रोटेक्सन एग्रोनोमी हर्टिकल्चर एगृ एक्सटेन्सन स्वायल साइन्स, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह सहायक स्तर चौथो तहको पाठ्यक्रम

Monday, September 6, 2021 - 16:47

कृषि/पशु प्राविधिक सेवा करार पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचनामा थप संशोधन गरिएको वारे सूचना।

Monday, September 6, 2021 - 14:44

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) सेवा करार पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।

Sunday, September 5, 2021 - 15:17

कृषि/पशु प्राविधिक सेवा करार पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।

Sunday, September 5, 2021 - 15:14

विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Friday, September 3, 2021 - 13:56

Pages