News and Notices

मिति दस्तावेज

फोहोरमैला संकलक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Monday, September 7, 2020 - 16:58

कोरोना बीमा गर्ने सम्बन्धी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई सूचना l

Monday, September 7, 2020 - 16:57

फोहोरमैला संकलक पदको लागि मिति २०७७/०४/२० मा प्रकाशित सूचना बमोजिम छोटो सूचीमा समाबेस भएका उम्मेदवारहरुको अन्तरबार्ता हुने सम्बन्धी सूचना l

Friday, September 4, 2020 - 10:33

प्राबिधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना l (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७७/०५/१६)

Wednesday, September 2, 2020 - 11:26

ढुंगा, गिट्टी, वालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना l

Wednesday, September 2, 2020 - 11:05

प्राविधिक सहायक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Wednesday, August 26, 2020 - 16:09

प्राबिधिक सहायक नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना l

Sunday, August 23, 2020 - 15:12

फोहरमैला संकलक सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

Thursday, August 13, 2020 - 12:32

नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६

Wednesday, August 12, 2020 - 14:53

सेवा करार पदको लागि दिइने दरखास्त फाराम l

Wednesday, August 12, 2020 - 14:52

Pages