News and Notices

मिति दस्तावेज

Construction of Road

Sunday, December 22, 2019 - 13:26

Construction of Yog Building

Sunday, December 22, 2019 - 13:25

Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges.

Sunday, December 22, 2019 - 13:23

बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना l

Sunday, December 22, 2019 - 12:46

बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकिकरण-मार्गदर्शन,२०७६

Sunday, December 22, 2019 - 12:44

स्वास्थ्यकर्मी (वैद्य) सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, November 20, 2019 - 14:36

एम.आई.एस.अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२७ कार्तिक २०७६)

Wednesday, November 13, 2019 - 19:24

एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता हुने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, November 1, 2019 - 17:42

मौजुदा सुचीमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना l

Friday, October 18, 2019 - 13:42

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको सुबिधा लिने योग्यता पुगेका इच्छुक नगरबासीहरुलाई नगरपालिकाको सूचना l

Thursday, October 17, 2019 - 13:52

Pages