News and Notices

मिति दस्तावेज

'घ' वर्गको इजाजतपत्र नबिकरण गर्ने वारे सूचना

Friday, October 5, 2018 - 11:21

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा (मिति २०७५/०६/१५)

Monday, October 1, 2018 - 16:42

सि.न.पा. स्वास्थ्य शाखा/जिल्ला आयुर्बेद स्वास्थ्य केन्द्रको लागि १ (एक) जना अभ्यङ्गकर्ता सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना (मिति २०७५/५/१८)

Monday, September 3, 2018 - 16:21

अभ्यङ्गकर्ताले भर्ने दरखास्त फाराम र कार्यबिबरण

Monday, September 3, 2018 - 16:02

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगतको सुबिधा लिन योग्यता पुगेका इच्छुक नगरबासीहरुलाई नगरपालिकाको सूचना (२९ श्रावण, २०७५)

Wednesday, August 15, 2018 - 10:09

आ.व.०७५।०७६ को ढुंगा, गिट्टी, वालुवा तथा ग्राभेलको आन्तरिक विक्री तथा वाह्य निकासी कर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना (१३ श्रावण, २०७५)

Sunday, August 5, 2018 - 11:00

आ.व. २०७५l०७६ को नीति तथा कार्यक्रम (दोस्रो नगर सभा, १० आषाढ २०७५)

Sunday, August 5, 2018 - 10:35

आ.व.०७५।०७६ को ढुंगा, गिट्टी, वालुवा तथा ग्राभेलको आन्तरिक विक्री तथा वाह्य निकासी कर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना (१३ श्रावण, २०७५)

Wednesday, August 1, 2018 - 11:32

आ.व. २०७५l०७६ को वार्षिक वजेट बक्तब्य (दोस्रो नगर सभा, १० आषाढ २०७५)

Thursday, July 5, 2018 - 14:17

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७५l०२l २८)

Monday, June 11, 2018 - 15:31

Pages