News and Notices

मिति दस्तावेज

बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकिकरण-मार्गदर्शन,२०७६

Sunday, December 22, 2019 - 12:44

स्वास्थ्यकर्मी (वैद्य) सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, November 20, 2019 - 14:36

एम.आई.एस.अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२७ कार्तिक २०७६)

Wednesday, November 13, 2019 - 19:24

एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता हुने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, November 1, 2019 - 17:42

मौजुदा सुचीमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना l

Friday, October 18, 2019 - 13:42

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको सुबिधा लिने योग्यता पुगेका इच्छुक नगरबासीहरुलाई नगरपालिकाको सूचना l

Thursday, October 17, 2019 - 13:52

ब्यावसायिक फर्म, ब्यावसायिक कृषक, बैदेशिक रोजगारमा गएर फर्की आई पशुपालन गर्ने कृषकहरुबाट प्रस्ताव आह्बान गरिएको सूचना

Wednesday, September 25, 2019 - 12:10

आ.व.२०७६/०७७ को लागि हाटकर संकलन गर्ने सम्बन्धी सिलबन्धी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना (मिति २०७६/०६/०५)

Sunday, September 22, 2019 - 12:43

सामुदायिक विद्यालयहरुको गत आ.व.०७५।०७६ को लेखापरीक्षण कार्यको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना

Monday, September 16, 2019 - 11:42

आ.व.०७६।०७७ को लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थ संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७६/०५/३०)

Monday, September 16, 2019 - 11:22

Pages