एन, कानुन तथा निर्देशिका

Document Title Post date Documents
सिद्धिचरण नगरपालिका "बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५" 11/29/2018 - 19:09 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७५" 11/29/2018 - 19:07 PDF icon फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिका "न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५" 11/29/2018 - 19:06 PDF icon न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिका "नगर सभा संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५" 11/29/2018 - 19:02 PDF icon नगर सभा संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन, २०७५" 11/29/2018 - 18:46 PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७५" 11/29/2018 - 18:45 PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७५" 11/29/2018 - 18:31 PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको " 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५" 11/29/2018 - 18:29 PDF icon 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५" 11/29/2018 - 18:28 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५.pdf
सिद्धिचरण नगरपालिकाको "करार सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५" 11/29/2018 - 18:27 PDF icon करार सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages