अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा बन्द रहने सम्बन्धी सूचना ।