अत्यावश्यक सेवा प्रवाह बाहेक अन्य सेवा बन्द गर्ने सम्बन्धी सूचना (वडा कार्यालय सबै)