आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिक तलब, इन्टरनेट अनुदान, विद्यालय सञ्चालन अनुदान निकासा पाउने नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरुको विवरण ।