किसान सूचीकरण सहजकर्ताको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।