कृषि तथा पशु प्राविधिक सहायकस्तर चौथो पदको लिखित परीक्षा हुने सम्बन्धी सूचना ।