कृषि मेसिनरी खरिद सम्बन्धी विधुतीय बोलपत्र आव्हानको सुचना