कोभिड-१९ सम्बन्धी नगर कार्यपालिकाको मिति २०७८/०२/०७ गते बसेको बैठकको निर्णय पठाइएको (वडा कार्यालय सबै) l