खेलमैदानका लागि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।