नगरपालिकाको आ.व.०७७/०७८ को बार्षिक समीक्षा गोष्ठीको तस्बिरहरु (असोज ६, २०७८)