नगर प्रहरी सेवाका पदहरु छनौट गर्दाको केही तस्बिरहरु (२०७७।०८।२५)