नगर शिक्षा समितिका सदस्यहरु बैठकमा उपस्थित भै दिनुहुन l