ना.प्रा.स. र ना.प.स्वा.प्रा. पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।