निर्माण कार्य खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउ आव्हान गरिएको सूचना ।