पशु चिकित्सक अधिकृतस्तर छठौँ तहको रोल नम्बर कायम गरी परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।