प्र.अ. बैठकमा उपस्थित भै दिने वारे सूचना, सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।