प्राविधिक सहायक पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया l