बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, गैह्र सरकारी संघ/संस्थाहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।