बिषय विज्ञ सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना, (दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८।०९।०२)