बेरोजगारहरुको निवेदन पठाउने सम्बन्धी सूचना, १२ वटै वडा कार्यालय ।

Supporting Documents: