बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८/११/१८)