बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मिलनचोक खाद्यगोदाम जिल्ला प्रशासन हुलाकडाँडा कृष्ण मन्दिर साल्मे खोरिया रमाइलो डाँडा ओखलढुंगा)