बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, सूचना प्रकाशित मिति : २०८१/०१/२० ।