मिति २०७४/६/२९ गते बसेको स्टाफ मिटिङ्गको निर्णयहरु