मिनिटिलर र कम्वाइन्ड मिल खरिदको शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।