विद्यार्थी विवरण IEMIS को तथ्यांकसँग एकरुपता कायम हुने र पछिसम्म फरक नपर्ने गरी विद्यार्थी रुजु तथा प्रमाणीकरण फाराम Excel Sheet मा तयार गरी पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Supporting Documents: