विवरण सच्याउने सम्बन्धी नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई सूचना ।