शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना "जस्ता खरिद" Goods/SQ/15/2080/81