शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, (प्रकाशित मिति : २०८०/१०/११) ।