सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।