स्वास्थ्यकर्मी (वैद्य) सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।