News and Notices

मिति दस्तावेज

ढुंगा, गिट्टी, वालुवा तथा अन्य नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना l

Wednesday, September 2, 2020 - 11:05

प्राविधिक सहायक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना l

Wednesday, August 26, 2020 - 16:09

प्राबिधिक सहायक नियुक्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना l

Sunday, August 23, 2020 - 15:12

फोहरमैला संकलक सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

Thursday, August 13, 2020 - 12:32

नगर प्रहरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६

Wednesday, August 12, 2020 - 14:53

सेवा करार पदको लागि दिइने दरखास्त फाराम l

Wednesday, August 12, 2020 - 14:52

नगर प्रहरी पदको पाठ्यक्रम l

Wednesday, August 12, 2020 - 11:51

नगर शिक्षा समितिका सदस्यहरु बैठकमा उपस्थित भै दिनुहुन l

Tuesday, August 11, 2020 - 17:06

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) र प्राबिधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Saturday, August 8, 2020 - 13:03

प्राविधिक सहायक पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया l

Saturday, August 8, 2020 - 13:01

Pages