सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) र प्राबिधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।