सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

युवा उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तरगत युवा समूहद्वारा पेश हुने प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आधारहरु

Oct 26 2021 - 1:18pm

पुराना ढुङ्गा लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना, (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८/०७/०८)

Oct 25 2021 - 4:04pm

फोहरमैला ब्यवस्थापनका लागि जग्गा खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

Oct 24 2021 - 6:27pm

युवा उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

Oct 24 2021 - 6:27pm

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Oct 24 2021 - 2:56pm

स्वत: प्रकाशित सूचना (०७८ श्रावणदेखि ०७८ असोज मसान्तसम्म)

Oct 24 2021 - 1:41pm

आ.व.०७७/०७८ मा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगत सञ्चालित राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रगति विवरण पठाई दिने वारे सूचना, सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Oct 24 2021 - 10:46am

निर्माण तथा मालसामान खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८/०६/३१)

Oct 18 2021 - 12:10pm

मालसामान खरिद सम्बन्धी विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना । (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०७८/०६/३१)

Oct 18 2021 - 12:08pm

सूचना प्रबिधि अधिकृत (IT Officer) को लिखित परिक्षा स्थगित गरिएको सूचना l

Oct 9 2021 - 6:33am

Pages