सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

मालसामान खरिद सम्बन्धी विद्युतीय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

Nov 14 2021 - 11:48am

कृषि तथा पशु प्राविधिक सहायकस्तर चौथो पदको लिखित परीक्षा हुने सम्बन्धी सूचना ।

Nov 12 2021 - 1:59pm

विवरण सच्याउने सम्बन्धी नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई सूचना ।

Nov 2 2021 - 3:18pm

सामुदायिक स्वयम् सेवक आवश्यकता सम्बन्धी साझा सवालका लागि साझा मञ्च (कोकन) को सूचना ।

Oct 29 2021 - 11:18am

अनधिकृत विदेशी नागरिक प्रवेश गर्न नदिने सम्बन्धी गृह मन्त्रालयको निर्देशन (वडा कार्यालयहरु १२ वटै)

Oct 29 2021 - 10:36am

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Oct 28 2021 - 10:47am

कृषि तथा पशुसेवा प्राबिधिक पदहरुको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Oct 27 2021 - 3:55pm

नि:शुल्क सामुदायिक तथा घरपालुवा कुकुर बन्धाकरण शिविर हुने सम्बन्धी सूचना l

Oct 26 2021 - 8:54pm

युवा उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा अनुसूची २ र ३

Oct 26 2021 - 1:20pm

युवा उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तरगत सञ्चालन गर्न सकिने ब्यवसायिक क्षेत्र अन्तरगतका क्रियाकलापहरु

Oct 26 2021 - 1:19pm

Pages