सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

सूचना प्रविधि अधिकृतको प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Sep 29 2021 - 2:15pm

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजक (CPSW Coordinator) पदको पाठ्यक्रम

Sep 28 2021 - 5:18pm

सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजक (CPSW Coordinator) पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।

Sep 28 2021 - 10:19am

निशुल्क जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना l

Sep 13 2021 - 4:43pm

कृषि सेवा भेटेरिनरी लाइभष्टक पोल्ट्री एण्ड डरी डेभलवमेन्ट सहायकस्तर चौथो तहको पाठ्यक्रम

Sep 6 2021 - 4:51pm

कृषि सेवा प्लान्ट प्रोटेक्सन एग्रोनोमी हर्टिकल्चर एगृ एक्सटेन्सन स्वायल साइन्स, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह सहायक स्तर चौथो तहको पाठ्यक्रम

Sep 6 2021 - 4:47pm

कृषि/पशु प्राविधिक सेवा करार पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचनामा थप संशोधन गरिएको वारे सूचना।

Sep 6 2021 - 2:44pm

सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) सेवा करार पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।

Sep 5 2021 - 3:17pm

कृषि/पशु प्राविधिक सेवा करार पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।

Sep 5 2021 - 3:14pm

विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।

Sep 3 2021 - 1:56pm

Pages