सूचना तथा समाचार

मिति दस्तावेज

बोलपत्र तथा शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना (२०७७/१२/१०)

Mar 24 2021 - 4:27pm

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/१२/०३)

Mar 16 2021 - 3:47pm

तथ्याङ्क संकलन कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गरिदिन वडा कार्यालयहरुलाई सूचना l

Mar 12 2021 - 7:17pm

बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण यथासिघ्र पठाई दिने सम्बन्धी १२ वटै वडा कार्यालयहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना l

Mar 10 2021 - 3:38pm

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सूचना । (२०७७/११/२३)

Mar 7 2021 - 7:37pm

सुपरिवेक्षक र गणक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७७-११-२०) ।

Mar 4 2021 - 1:16pm

सुपरिवेक्षक र गणक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७७-११-१९)

Mar 3 2021 - 6:26pm

सुपरिवेक्षक र गणक पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको मिति संशोधन गरिएको सूचना l

Feb 22 2021 - 5:40pm

सुपरिवेक्षक र गणक पदको प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम l

Feb 17 2021 - 12:28pm

सुपरिवेक्षक र गणक पदको (Short List) प्रकाशन गरिएको सूचना l

Feb 16 2021 - 5:35pm

Pages